Asistenta Sociala

 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție vă informează că cererea tip  însoțită de toate documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului/persoanelor adulte cu dizabilități pot fi depuse pentru verificare și programare:

 1. la sediul instituției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați:
  • Serviciul Evaluare Complexă Copii (telefon: 0236/464207; 0236/311086, int. 122)
  • Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap ( telefon: 0236/311086, int. 149)
 2. în format electronic la adresele de e-mail:

 

LISTA DE ACTE NECESARE PENTRU INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP COPII PROGRAM CU PUBLICUL –  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI GALAȚI

– Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;

– Fotocopii ale certificatului de naștere a copilului si a actului de identitate;

– Fotocopii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal: carti de identitate si certificat de casatorie/hotararare de divort, orice alte acte, dupa caz.;

– Fotocopie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului,  (de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;)

– Ancheta socială

– Factori de mediu

– pentru copiii cu domiciliul in Galați – formularul se găsește la sediul Autorității Tutelare și este întocmită de către aceasta.

– pentru copiii cu domiciliul in localitatie din judet – este efectuata de unitatile administrativ teritoriale (primarii), anexă formular

– Fișa medicală sintetică completata de medicul de familie al copilului sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paleative;

– Certificatul medical tip A5 eliberat de orice unitate medicala din tara, abilitata de DSP să elibereze acest certificat; in certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate și alte boli – și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10; Termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5 este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani.

– Copii ale documentelor medicale adiționale – dupa caz, scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații, audiograma vocala, audiograma tonala, examen endoscopic, O.R.L, examen fonetic, examen logopedic, buletine de analiza, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguina, radiografii si evaluare de la recuperare.

– Fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;

– se realizează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat;

– evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap;

– in cazul copiilor cu dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap și, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate;

– in cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap;

– Fișa psihopedagogică;

– este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant și de sprijin, alți profesioniști din echipa multidisciplinară.

– Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

– Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;

– Documente din care sa rezulte veniturile familiei (adeverinta de venituri, cupoane de pensie etc.)

DOCUMENTE  NECESARE  ÎN VEDEREA  ÎNTOCMIRII  DOSARULUI PENTRU  SERVICIUL DE EVALUARE  A PERSOANELOR  ADULTE CU HANDICAP

 

 1. a) cerere-tip de evaluare complexă;
 2. b) copie de pe documentele de identitate;
 3. c) documente medicale:

–  referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

–  scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;

–  copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;

 1. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
 2. d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
 3. e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri

 

ALTE DOCUMENTE PRIVIND ASISTENTA SOCIALA